Säkerhet

 

När det gäller att säkert hantera värdetransaktioner, har vi både lång erfarenhet och stor kunskap. Vi har en väl utarbetad säkerhetspolicy avseende:

  • Informationssäkerhet
  • IT
  • Säker och redundant datakommunikation
  • Alertplan
  • Katastrofberedskap
  • Kontrollgruppens arbete med att förebygga bedrägerier
  • Månatlig brandskyddstillsyn
  • Rekrytering


Privatgirot omfattas av banksekretessens krav.

 

Allt i säkert förvar

Maskineriet
Produktionsavdelningens maskinella utrustning är uppdelad i två brandsäkra och låsta hallar med kameraövervakning, dit ett begränsat antal medarbetare har tillträde. Hallarna avskiljs av fysiska brandväggar i både tak, vägg och golv för att förhindra totalstopp i produktionen vid eventuell katastrof. Reservkraftsaggregat finns också.

Teknologin
Samtliga produktionsservrar och nätverksnoder är belägna i ett säkerhetsklassat bunkersystem i huset. Reservservrar, som skall vara i drift inom en timme vid eventuella produktionsstopp, finns installerade i bunkern. Test av reservservrar genomförs minst en gång per kvartal.

Materialet
Privatgirot sorterar allt sekretessmaterial i kärl som plomberas på plats före transport till långtidsarkivering eller till en godkänd återvinningsstation.