Användarguide

Det här behöver du

 • Betalorder
 • Bankgiro- och PlusGiroavier
 • Privatgirots portofria kuvert
 • Miniräknare
 • Penna med svart eller blått bläck

HUR DET FUNGERAR

Privatgirot tar hand om både Bankgiro- och PlusGirobetalningar. Du ansluter Privatgirot till ditt eget bankkonto.

I samband med ansökan gör din bank en beställning av 25 betalorder med kuvert. På betalordern trycks ditt namn, kontonummer och adress*. Betalorder och kuvert skickas direkt hem till dig med posten. Sedan är det bara att sätta igång!

När du ska betala räkningarna, fyller du i en betalorder och lägger den tillsammans med inbetalningsavierna i det portofria kuvertet. Skicka det sedan till Privatgirot, så betalas räkningarna genom att pengarna dras från ditt bankkonto. För att betalningarna ska hinna bokföras senast på förfallodagen, måste uppdraget vara Privatgirot tillhanda senast två bankdagar före förfallodagen.

* Vid adressbyte, kontakta banken för beställning av nya betalorder.

 FYLLA I BETALORDER

Så här gör du:

 1. Samla ihop alla räkningar du ska betala, både bankgiro- och PlusGiro.
 2. Om du fått en faktura utan inbetalningsavi, fyller du själv i en bankgiro- eller PlusGiroavi.
 3. Räkna ihop beloppen och kontrollera att du kommer att ha tillräckligt med pengar på ditt bankkonto den dag uppdraget ska behandlas.
 4. Ta fram en betalorder för privatgiro.
 5. I det första fältet på betalordern noterar du t ex betalningsmottagare och fakturanummer. Använd penna med svart eller blå skrift. Se bild nedan.
 6. I nästa fält fyller du i betalningsmottagarens bankgiro- eller PlusGironummer.
 7. I fältet ‘Belopp kr öre’ anger du det exakta beloppet, utan att öresavrunda.Nu är du klar med den första räkningen. Ta nästa och gör på samma sätt. Räkningarna behöver inte komma i någon speciell ordning. Ange endast en räkning per rad.
 8. Spärra de tomma raderna i alla fälten med ett snedstreck, när du är klar med alla räkningar.
 9. Skriv totalsumman i rutan ”Totalsumma kr öre”. Kontrollräkna en gång, för säkerhets skull. Skriv tydligt! Siffrorna läses maskinellt.
 10. Med tjänsten Betalningsbevakning (tillhandahålls endast av vissa banker), kan du skicka in dina räkningar när du vill, och bara ange på betalordern vilken dag betalningen ska vara mottagaren tillhanda, dock max. tolv månader framåt i tiden. OBS! Endast ett betalningsdatum per betalorder.
 11. Underteckna betalordern i fältet ”Underskrift” (alternativt ”Namnteckning / kund”) och skriv datum under ”Insänt den” (alternativt ”Insändningsdatum”).
 12. Nu har du fyllt i de uppgifter som behövs för att Privatgirot ska kunna utföra betalningen.
 13. Lägg originalet av betalordern framför inbetalningsavierna i Privatgirots portofria kuvert.
 14. Posta kuvertet i god tid så att uppdraget är Privatgirot tillhanda helst senast två dagar före förfallodagen.

BANKGIROAVIER

För att betala via bankgiro, måste betalningsmottagaren ha ett bankgironummer. Ett bankgironummer känner du igen genom att siffrorna är grupperade antingen XXX-XXXX eller XXXX-XXXX. På förtryckta bankgiroblanketter är detta redan ifyllt.

Om du ska betala via bankgiro, utan att ha fått en förtryckt bankgiroavi, måste du själv fylla i uppgifterna på en tom bankgiroavi. Du fyller i meddelanden till mottagaren, t.ex. faktura- och/eller referensnummer. Dessutom fyller du i betalningsavsändare och betalningsmottagare, belopp och betalningsmottagarens bankgironummer.

Skriv ut Bankgiro avi

Om du vill betala till ett bankkonto som inte är anslutet till bankgiro kan du istället göra insättningen via bankkontorets (mottagarens) bankgironummer. I meddelanderutan skriver du till vilket clearing- och kontonummer du vill att insättningen ska göras.

Skriv tydligt, siffrorna läses maskinellt.

PLUSGIROAVI

För att betala via PlusGiro, måste betalningsmottagaren ha ett PlusGironummer. På förtryckta PlusGiroblanketter är detta redan ifyllt.

Om du ska betala via PlusGiro, utan att ha fått en förtryckt PlusGiroavi, måste du själv fylla i uppgifterna på en tom PlusGiroavi. Du fyller i meddelanden till mottagaren, t.ex. faktura- och eller referensnummer. Dessutom fyller du i betalningsavsändare och betalningsmottagare, belopp och betalningsmottagarens PlusGironummer.

Skriv ut PlusGiro avi

Skriv tydligt, siffrorna läses maskinellt.

TÄNK PÅ ATT …

 • Använd bankgiroavier för betalningar till bankgironummer och PlusGiroavier till PlusGironummer.
 • Har du fler än åtta räkningar, tar du en ny betalorder. Varje order summeras sedan för sig. Lägg avierna bakom respektive betalorder i kuvertet.
 • Kontrollera att du har tillräckligt med pengar på ditt bankkonto.
 • Skicka inte kontanter, checkar eller andra utbetalningshandlingar till Privatgirot.
 • Använd inte gem eller nitar.
 • Skicka inte kopior.
 • Skriv tydligt, tack!
 • Stoppa betalningsuppdraget i kuvertet med framsidan mot dig, som bilden visar.

Annons